آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ف >

فرياد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

فرياد : بدگويي و غيبت کردن

فريادهاي بسيار : خبرهاي نشاط انگيز

فرياد حيوانات : خبرهاي ملال انگيزي به گوشتان خواهد رسيد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن جرس تندرستي و فراخي است

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ شنيدن فرياد كسي كه درد و رنج مي كشد ، در خواب . علامت آن است كه به دام به گرفتاريهايي خواهيد افتاد . اما با آگاهي و هوشياري خود را از اين دام نجات مي دهيد .

2ـ شنيدن فريادي از روي تعجب و حيرت ، در خواب ، نشانة آن است كه از جايي ناشناخته به شما كمك مي شود .

3ـ شنيدن نعره جانوران وحشي در خواب ، علامت تصادف خطرناك و شديد است .

4ـ اگر خواب ببينيد دوستان يا نزديكان با فرياد از شما كمك مي طلبند ، نشانة اندوه و بيماري آنها است .

www.aradpardaz.com