آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کابوس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کابوس : شما بي جهت خود را نگران کرده ايد

 

ديدن كابوسهاي ترسناك ، نشانة آن است كه در حرفه و شغل خو شكست خواهيد خورد . اگر زن جواني كابوسهاي ترسناك ببيند ، نشانة آن است كه در زندگي نوميد و مأيوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقيرهايي ناشايست را خواهد چشيد .

www.aradpardaz.com