آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کارها

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کارهاي اداري

رسيدگي کردن به آن : فقط به خودتان متکي باشد، فقط روي خودتان حساب کنيد

کاري را به اتمام رساندن: ازدواج

کارهاي خلاف انجام دادن : اعلان خطر، احتمال ردي

بيش از حد کار داشتن : خوشبختي غير منتظره

www.aradpardaz.com