آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کبريت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کبريت : گنج

روشن کردنش : سورپريز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن چوب كبريت در خواب ، علامت آن است كه به هنگام درماندگي و نوميدي كامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در تاريكي كبريت روشن مي كنيد ، علامت آن است كه به طرز غيرمنتظره اي ثروتمند خواهيد شد .

www.aradpardaz.com