آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مردود

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مردود شدن در امتحان : جاه طلبي شما بالاتر از حد معمول است

www.aradpardaz.com