آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

معشوق

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

معشوق : احتياط کنيد

تنبيه کردن او : عروسي

کتک کاري کردن با او: تجربه اي تلخ خواهيد داشت

معشوق همسر : دوستان خوبي داريد

www.aradpardaz.com