آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

منظره

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

منظره

منظره زيبا : سفر

کوهستاني : سود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن منظره و چشم انداز در خواب ، نشانة تغيير شغل يا محل سكونت است .

www.aradpardaz.com