آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نامزد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نامزد

ديدن نامزد : مردمي بودن

نامزد بودن : ازدواجي موفق در انتظار شماست

آنها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش دروني

آنها را مرده ديدن : زندگي مشترک طولاني و خوشبخت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زني ازدواج مي كنيد كه موجب سربلندي شما خواهد شد . اما اگر خواب ببينيد نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پيمان ازدواج از انتخاب خود پشيمان مي شويد .

اگر خواب ببينيد نامزدتان چون جسدي بي حركت است ، علامت آن است كه مدت مديدي در ترديد و بداقبالي به سر خواهيد برد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه نامزدى زيبا و خوش اندام داريد، به اين معنا است كه ازدواجى مبارك خواهيد داشت اما اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انتخاب همسر دچار اشتباه مى‏شويد.

www.aradpardaz.com