آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نخجير

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم شود و گويند كه سالار دزدان شود.

اگر بيند كه خود به صوتر نخجيرات بود، دليل است بددين بود و توبه بايد نمود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر به خواب بيند كه نخجيران را به دام يا تله مي گرفت، دليل كه به حيله مال از مردم بياباني بستاند.

اگر بيند كه نخجيران با وي سخن گفتند و مطيع او شدند، دليل كه مقرب پادشاه شود.

www.aradpardaz.com