آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارقام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهاي خود نباشيد ، در معاملة بزرگي شكست مي خوريد.

www.aradpardaz.com