آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نسرين

 

ابن عباس گويد:

ديدن نسرين به خواب، دليل راحت بود و گويند: دليل فرزند است. اگر بيند كسى دسته‏ى نسرين به وى داد، دليل كه ميان ايشان گفتگو باشد يا شود.

www.aradpardaz.com