آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسکله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آينده تصميم مي گيريد به جهانگردي بپردازيد .

2ـ اگر خواب ببينيد هنگام ايستادن بر اسكله به كشتي ها نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها ي شما به ثمر خواهد رسيد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اسكله بندر در خواب، بيانگر آن است كه يكى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذيرد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما روي يك اسكله در يك بندر هستيد : پول به دستتان ميرسد .

روي اسكله راه ميرويد : يك زندگي زنا شوئي خوشبخت در پيش داريد .

روي اسكله با يكنفر خدا حافظي مي كنيد : موفقيت در آينده

يك اسكله خراب شده : مراقب سلامتي خود باشيد.

يك اسكله همسطح آب : خطر در امور عشقي

به اتفاق ملوانان روي اسكله هستيد : يك نفر كينه خود را از شما پنهان مي كند

به اتفاق كارگران بندر روي اسكله هستيد : كارها بخوبي پيش خواهند رفت .

ديگران روي اسكله هستند : يك تغيير در زندگي شما رخ خواهد داد.

بستگان شما روي اسكله هستند : يك سفر به خارج از كشور

يكنفر از روي اسكله بداخل دريا مي افتد : به شما خيانت مي شود .

www.aradpardaz.com