آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نشستن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند به زمين مقيم نشسته بود، دليل است از سفر مال حاصل كند. اگر بيند كه بر زمين خفته بود، همين دليل است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نشستن به اسب يا استر يا خر چهار وجه است.

اول: بخت.

دوم: دولت.

سوم: مرتبه.

چهارم: فرمانروائي.

اگر بيند با مصلحان نشسته بود، دليل بر صلاح دين او است. اگر بيند كه با مفسدان نشسته بود به خلاف اين بود.

 

 

www.aradpardaz.com