آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

امداد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به فردي ياري مي رسانيد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به مقام بالاتر تلاش مي كنيد و از شما حمايت خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي به شما كمك مي كند ، نشانة آن است كه با شادماني در جايي سكنا خواهيد گزيد و دوستان و نزديكان خوب خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com