آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برچسب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن برچسب در خواب ، علامت آن است كه به دشمني اجازه مي دهيد از اسرار خصوصي شما مطلع شود و از اين امر رنج خواهيد برد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب برچسب : خبرهاي بسيار مهمي دريافت ميكنيد .

روي يك پاكت يا بسته برچسب مي چسبانيد : بزودي سفري طولاني در پيش داريد .

www.aradpardaz.com