آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بستني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خوردن بستني در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئوليتهايي كه به دوش گرفته ايد موفق خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد بچه ها مشغول خوردن بستني هستند ، نشانة آن است كه به طور غيرقابل باوري به سعادت و شادماني دست مي يابيد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند در حضور ديگران بستني خود را به زمين مي اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهرباني با ديگران به وضع دردآوري گرفتار خواهد شد .

4ـ خوردن بستني ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادماني شما با اندوهي به پايان مي رسد .

5ـ اگر خواب ببينيد بستني شما آب مي شود ، علامت آن است كه پيش از آنكه به لذت دلخواه دست يابيد ، بازار آن لذت كساد مي شود .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بستني مي خوريد : شانس

بستني ميخريد : خطري در روابط اجتماعي .

فرزندانتان بستني مي خورند : در سلامتي كامل بسر خواهيد برد .

دشمنان شما بستني مي خورند : آنها يك دورة فقر و بدبختي را خواهند گذارند .

www.aradpardaz.com