آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بشقاب

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببينيد كه بشقابتان شكسته، نشان‏دهنده‏ى آن است كه در يكى از كارهايتان سود فراوانى نصيب مى‏شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بيانگر آن است كه عده‏اى تلاش مى‏كنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند.

ديدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جويي كردن در زندگي و يافتن همسري شايسته است .

www.aradpardaz.com