آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بنزين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بنزين در خواب ، علامت آن است كه از منبعي به شما پولي خواهد رسيد و ديگران براي تصاحب اين پول با شما جدال خواهند كرد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه بنزين آتش گرفته، بيانگرموقعيت‏هاى بد است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بنزين : تشكيلات كاري و معاملات احتياج به مراقبت و دقت بيشتري دارند .

بنزين مي خريد : پول به دست مي آورند .

اشخاص ديگر بنزين مي خرند : موفقيت شما به تاخير مي افتد .

www.aradpardaz.com