آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پاييز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب فصل پاييز ببيند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات ديگران براي كسب دارايي سود خواهد برد .

2ـ اگر زني خواب ببيند در فصل پاييز مي خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهري دلخواه خواهد يافت و زندگي مطلوبي خواهد داشت .

www.aradpardaz.com