آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پستچي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پستچى در خواب، نشانه‏ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه با يك پستچى برخورد مى‏كنيد، بيانگر شنيدن اخبار مهم و شادى بخش است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد پستچي نامه هايي به شما مي دهد ، نشانة آن است كه به زودي اخباري شادي بخش خواهيد شنيد .

2ـ شنيدن صداي سوت پسيتچي در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

3ـ اگر خواب ببينيد پستچي ب آنكه نامه اي به شما بدهد از كنار خانة تان مي گذرد ، نشانة آن است كه دچار اندوه و نوميدي خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد به پستچي نامه اي مي دهيد تا برايتان پست كند ، نشانة آن است كه در اثر حسادت به ديگران رنج خواهيد برد .

5ـ گفتگو با پستچي در خواب ، علامت آن است كه وارد ماجراهاي رسوايي آور مي شويد .

www.aradpardaz.com