آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيمان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان مي بنديد ، نشانة آن است كه ديگران از بي وفايي شما شكايت خواهند كرد و نامزدتان از شكستن عهدي كه با او بسته ايد .

2ـ اگر خواب ببينيد عهد و پيماني كه با ديگري بسته ايد ، مي شكنيد ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود در وضعيت فاجعه آميزي قرار مي گيريد .

www.aradpardaz.com