آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تبعيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب تبعيد ، نشانة شر و بداقبالي است .

2ـ اگر خواب ببينيد به سرزمينهاي ناشناس تبعيد شده ايد ، به زودي خواهيد مرد .

3ـ اگر خواب ببينيد بچه اي به جايي تبعيد شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهاي خود وفادار نخواهيد ماند .

4ـ اگر دختري خواب ببيند به جايي تبعيد شده است ، علامت آن است كه به مسافرتي سرچرم كننده خواهد رفت و از اين سفر لذت خواهد برد .

www.aradpardaz.com