آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تشکچه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد ديگر واگذار مي كنيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بايد سعي كند استقلال روحي خود را به دست آورد .

www.aradpardaz.com