آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يخچال

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن يخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردي را آزار خواهيد داد كه مي كوشد از راه درست امرار معاش كند .

اگر خواب ببينيد يخ داخل يخچال مي گذاريد ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد كه چيزى را در يخچال مى‏گذاريد، به اين معنا است كه براى موفقيت تلاش مى‏كنيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يخچال در خواب، نشانه‏ى آگاهى از مسائل مهم است.

www.aradpardaz.com