آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يرقان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به بيماري يرقان مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه از آشفتگي هاي موقت به خوشبختي خواهيد رسيد

2ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به بيماري يرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد مي سازد .

مبتلا شدن به بيمارى يرقان در خواب، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com