آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طاقچه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختي است .

2ـ ديدن طاقچه اي كه بر آن اشياء قديمي چيده شده است ، نشانة آن است كه ثروت افسانه اي شما ديگران را متحير خواهد ساخت زيرا ظاهر زندگي شما به نظر ديگران هميشه فقيرانه مي آمده است .

www.aradpardaz.com