آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طويله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد طويله اي پراز غله است و حيواناتي فربه و آمادة ذبح در طويله مشغول چرا ، علامت پيروزي بزرگي در زندگي است و اگر طويله را تهي از حيوانات و غله ببينيد ، تعبيري درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد .

ظرف

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول خريد و فروش ظروف هستيد ، علامت آن است كه سعادتمند خواهيد شد . اما اگر به علتي ظرفها بشكنند ، نشانة آن است كه اقبال و سعادت مدتي كوتاه به شما رو خواهد كرد .

2ـ ديدن قفسه هايي پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجي موفق است .

3ـ ديدن ظروف در خواب ، علامت كاميابي و سعادت است . ديدن ظروف خاك گرفته ، علامت آينده اي نامطلوب است .

www.aradpardaz.com