آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نقصان

 

خالد اصفهاني :

اگر بيند كه در تن او نقصان بود، دليل كه به قدر آن نقصان مال يابد مگر نقصان زبان كه ديدن آن صلاح بود. اگر بيند كه از مال او چيزى نقصان شد، دليل كه متفكر گردد.

www.aradpardaz.com