آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غريبه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد غريبه اي شما را شاد مي كند ، دلالت بر آن دارد كه به محيطي سالم و صميمي پا خواهيد گذاشت . اما اگر خواب ببينيد غريبه اي شما را آزار مي دهد ، نشانة آن است كه يأس و نوميدي در كمين شماست .

2ـ اگر در خواب خود را در جايي غريبه احساس كنيد ، نشانة دوستيهاي پايدار است .

www.aradpardaz.com