آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غلغلک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را غلغلك مي دهد ، نشانة آن است كه با نگرانيهايي قابل توجه رو در رو خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران را غلغلك مي دهيد ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسياري چشم مي پوشيد .

www.aradpardaz.com