آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جارچي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جارچي در خواب ، نشانة آن است كه بحث و گفتگوها به نتيجه اي مطلوب مي رسد .

2ـ اگر جارچي اندوهگيني به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه واقعه اي تأسف بار به وقوع مي پيوندند .

www.aradpardaz.com