آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جاسوس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد جاسوسها با سؤ الات پي در پي شما را به ستوه مي آورند ، نشانة آن است كه در موقعيتي خطرناك قرار خواهيد گرفت .

2ـ اگر خواب ببينيد جاسوس هستيد ، نشانة آن است كه دست به كارهايي نامطلوب خواهيد زد .

www.aradpardaz.com