آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جايزه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جوايزي كه به ديگران بايد اعطا شود ، نشانة آن است كه در اثر كوششهاي آشنايان ثروتي به شما خواهد رسيد .

2ـ جايزه دادن به ديگران در خواب ، نشانة آن است كه از لذتهايي زميني و ثروتي ناپايدار بهرمند خواهيد شد .

www.aradpardaz.com