آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جدايي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از ديگران جدا مي شويد ، علامت آن است كه وضعيتِ جسمي نامساعد خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي از خانوادة خود جدا مي شود ، علامت آن است كه در معرض خطر دعواهايي قرار خواهيد گرفت كه هيچ گاه آشتي به دنبال نخواهد داشت .

www.aradpardaz.com