آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جراحت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جراحت در خواب ، نشانة آن است كه ابتلا به بيماري باعث آشفتگي فكري شما خواهد شد .

2ـ ديدن پانسمان زخم در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و تمايلات قلبي شما مبدل به خوشگذراني هاي زودگذر با ديگران خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد نوزادي چنان زخم عميقي بر تن دارد كه مي توانيد حتي استخوانش را هم ببينيد ، نشانة آن است كه وقايع اضطراب آور و آزار دهنده كمتر در زندگيتان روي مي دهد .
4ـ اگر خواب ببينيد جراحتي بر تن خود داريد ، نشانة آن است كه به ضعف قواي جسماني مبتلا خواهيد شد ، و دست به كاري دشوار خواهيد زد .

5ـ اگر خواب ببينيد زخم خود را پانسمان مي كنيد ، علامت آن است كه از فرصتي براي خوشبخت شدن استفاده مي كنيد .

6ـ ديدن زخم و جراحت ديگران در خواب ، علامت آن است كه دوستان در حق شما بي انصافي مي كنند .

www.aradpardaz.com