آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جعفري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جعفري در خواب ، علامت ان است كه با سختي و دشواري موفقيتي به دست خواهيد آورد .

2ـ خوردن جعفري در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر خانوادة خود دچار نگراني بزرگي خواهيد شد .

www.aradpardaz.com