آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نمکسو

 

ديدن نمكسو به خواب، دليل بر روزي حلال است، اگر كه از گوشت گوسفند فربه بيند، اگر از گوشت لاغر بيند، دليل زيان است.

www.aradpardaz.com