آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لوستر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ ديدن لوستر در خواب ، نشانة آن است كه از امكانات غير منتظره اي استفاده مي كنيد و به دلخواه خود خوش مي گذرانيد .

2ـ ديدن لوستري شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در معامله اي زيان خواهيد ديد و اوضاع مالي شما دچار آشفتگي مي گردد .

3ـ اگر خواب ببينيد لوستري خاموش است ، دلالت بر آن دارد كه آيندة روشني را بيماري و رنج تيره مي سازد .

www.aradpardaz.com