آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حلزون

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكي قرار خواهيد گرفت .

2ـ پا نهادن روي حلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي بداخلاق معاشرت خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com