آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نمايش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ اگر دختري خواب ببيند در نمايشي نقش ايفا مي كند ، علامت آن است كه دوستي خوش مشرب از او خواستگاري خواهد كرد ، و بعد از ازدواج عقايد و كارهاي مورد علاقة خود را با دقت بيشتر دنبال مي كند .

2ـ اگر خواب ببينيد به موقع براي تماشاي نمايش به نمايشگاه نمي رسيد ، علامت آن است كه ناگاه شادماني به زندگي شما راه خواهد يافت .

www.aradpardaz.com