آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوشتن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد چيزي مي نويسيد ، علامت آن است كه مرتكب اشتباهي مي شويد و نزد ديگران شرمسار مي گرديد .

اگر خواب ببينيد ديگران در حال نوشتن مطلبي هستند ، علامت آن است كه در اثر رفتاري نابجا و عمل نادرست ، كارتان به دادگاه كشيده خواهد شد .

اگر خواب ببينيد مي كوشيد نوشته اي غريب را مطالعه كنيد ، علامت آن است كه اگر بعد از اين خواب معامله اي انجام ندهيد ، از دست دشمنان خود خواهيد گريخت .

نوشتن در خواب بيانگر آن است كه در انجام كارى دچار اشتباه مى‏شويد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب شخصى را در حال نوشتن ببينيد، به اين معنا است كه‏ بايد دقت بيشترى در انجام كارهاى خود داشته باشيد.

www.aradpardaz.com