آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خشخاش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خشخاش در خواب ، علامت آن است كه جذب تفريحاتي خواهيد شد كه هيچ پايه و اساس درستي ندارند .

2ـ اگر در خواب بوي خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است كه قرباني وسوسه ها و چرب زباني حيله گران خواهيد شد .

www.aradpardaz.com