آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دلفين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن دلفين در خواب ، نشانة آن است كه شما هم چنان مسئوليت سابق خود را در دولت خواهيد داشت .

 

www.aradpardaz.com