آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نيشکر

 

خالد اصفهاني :

اگر بيند نيشكر بفروخت يا به كسى داد، دليل كه از گفتگو خلاص شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد نيشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پيشرفت شاياني خواهيد داشت .

ديدن نيشكر بريده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگي است .

اگر در خواب نيشكر ببينيد، به اين معنا است كه ثروت فراوانى به دست مى‏آوريد. اگر در خواب نيشكرهاى بريده ببينيد، به اين معنا است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com