آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زباله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن توده اي زباله در خواب ، نشانة آن است كه حرفه اي پست و رسوايي آور در اجتماع خواهيد داشت . اگر دختري اين خواب را ببيند ، نشانة آن است كه از خواستگار خود بي وفايي و بي حرمتي خواهد ديد .

www.aradpardaz.com