آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

روسري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق مي شويد .

2ـ ديدن روسري كهنه و بي بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با ديگران مي دهيد .

www.aradpardaz.com