آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

ستايش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مورد ستايش قرار گرفته ايد ، تعبيري اين چنين داردكه به مقامي بالاتر خواهيد رسيد ولي با اين حال علاقة خود را نسبت به همكاران قبلي از دست نميدهيد .

2ـ اگر كشاورزي خواب ببيند به ستايش خدا يا خانواده اش مي پردازد ، علامت آن است كه محصولات فراواني به دست خواهد آورد و همچنين همسايگاني مهربان و باصفا . اگر تجار چنين خوابي ببينند ، دلالت بر آن دارد كه با فريب و نيرنگ چيزي عايدشان نمي شود .

3ـ اگر دختري خواب ببيند زندگي خود را صرف ستايش و پرستش از مذهبي كرده است ، علامت آن است كه شوهري نجيب و مهربان نصيبش خواهد شد .

www.aradpardaz.com