آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرشير

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر كشاورزي در خواب سرشير ببيند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگي مطلوب مي باشد .

2ـ اگر خواب ببينيد سرشير مي نوشيد ، علامت آن است كه بزودي سعادتمند خواهيد شد .

3ـ اگر عشاق خواب سرشير ببينند ، نشانة آن است كه بزودي با عشاق خود پيمان ازدواج مي بندند .

www.aradpardaz.com