آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مثقبه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد چوبي به مثقبه سوراخ كرد، دليل كه به حيله از مردم چيزي ستاند.

www.aradpardaz.com