آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سوسيس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد سوسيس سرخ مي كنيد ، نشانة آن است كه مسئوليتهاي مختلفي را خواهيد پذيرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفيق خواهيد يافت .

2ـ خوردن سوسيس در خواب ، نشانة آن است كه خانه اي محقرانه ولي دلپذير خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com